Årsmøtereferetterpårat 2008 
Glade Hjul MC har tradisjonen tro avholdt et plutselig og uforutsett årsmøte.
Under normale forhold avholdes årsmøtet i løpet av det årlige Norgestreffet,
men 2008 ble ansett som mot normalt da ingen av dem som var på Norgestreffet
i år anså omstendighetene som tilrådelige.

I år ble møtet avviklet på impuls etter innfallsmetoden og uten styring i tussmørket i Fyresdal.
Drøyt 1.560 MC-entusiaster hadde funnet vegen til Fyresdal den siste helga i august for å
bivåne klubbens årsmøte. Fem av entusiastene tilhørte vår eminente og vidstrakte MC-klubb
da årsmøtet tok til, sju da helga var over. (Se egen sak HER).
Det bør for øvrig også nevnes at MC-Entusiastenes Klubb (MCEK), som også arrangerer Trollrally,
beæret Glade Hjul MC’s årsmøte med et avslutningsfyrverkeri bestående av tre raketter.

På tross av manglende oppmøte av flertallet av klubbens medlemmer
var Årsmøtet beslutningsdyktig siden Olsen, Olsen og Olsen var til stede.

Tor Anton ble unisont pålagt å være årsmøteetterpåreferent da han erfaringsmessig
kan sette ord på det usagte, er tastaturfør uten tilsyn og er den eneste som kan forkludre
klubbens hjemmesider på nett.

Innkalling
På grunn av liten administrativ kapasitet og varierende portoutgifter har Glade Hjul MC
tradisjon for å ikke innkalle til årsmøte. Sedvanen tro forelå det derfor heller ingen innkalling
til det uforutsette årsmøtet da verken tid eller sted var kjent på forhånd.
Vedtak:
Den manglende innkallingen ble enstemmig godkjent da ingen hadde merknader til det de ikke hadde lest.

Saksliste
Ordet saksliste ble nevnt, men ikke framlagt. Olsen, Olsen eller Olsen mente å ha sett en slik liste,
men trodde det like gjerne kunne ha vært skåret og vakumpakket spekeskinke.
Den ble i så fall fortært under kulinariske forhold da fem av klubbens medlemmer rastet
på Esso-stasjonen i Notodden.
- Den smakte godt, fastslo Olsen, Olsen eller Olsen.
Vedtak:
Siden klubbens frammøtte medlemmer stort sett er glad i mat ble den manglende, eventuelt inntatte,
sakslisten godkjent.

Regnskap
Vår eminente og evig akkrediterte kasserer Asle redegjorde for klubbens økonomiske stilling på
en fullstendig udokumentert og villedende måte. Da det ikke kunne framlegges verken bilag,
kontoutskrifter eller annen troverdig dokumentasjon i forbindelse med regnskapet for inneværende år,
ble det heller ikke stilt spørsmål ved kassererens disposisjon av verken klubbens formue eller likvider.
- Klubbens økonomiske situasjon er for tiden noe uklar. Klubbens dramatiske og elleville vedtak utenfor
sakslista i snøføyka under fjorårets Norgestreff medførte store investeringer
, fastslo kassereren
 og forklarte nærmere.
- Glade Hjul MC er spredt for alle vinder og er geografisk utenfor enhver GPS’ kapasitet. Behovet for
flere klubbannere har påført vårt regnskap en utgiftsprofil og en inntektsprofil som er en stortingspensjonist verdig.
Det er helt klart ikke samsvar mellom regnskap og faktiske forhold. Tallene stemmer overhode ikke overens.
Vi har både minus og pluss, samt noen kullfiltrerte prosent som skaper ubalanse.
Vedtak:
Prosentene ble fordelt og blandet med bålkokt kaffe fra svartkjelen.
Regnskapet ble deretter godkjent ved akklamasjon.

Valg
Det var uvisst hvem som var på valg da møtet tok til. Under møtet ble det påpekt at klubbens Forhjul
Tor Anton siden det forfrosne årsmøtet under Norgestreffet på Sjåk i fjor ikke har gjort noe som helst annet enn å tine.
Det tyngende vervet har hatt en korpulerende effekt på ham personlig. Da det ikke lenger var samsvar mellom Forhjulets
faktiske vekt og vognkortet på hans CBX besluttet årsmøte å iverksette tiltak for å verne ham mot bøteleggelse for brudd
på Vegtraffikklovens paragrafer om overlass. Det ovenfor nevnte lettere korpulende Forhjul ble derfor vernet mot seg selv
og fritatt for vekten av det tyngende vervet.
Nytt Forhjul ble ikke valgt, men ansett som selvskreven etter naturmetoden. Via egne regneferdigheter, til og med uten kalkulator
og uten påtrykk fra klubbens medlemmer, fastslo Ellen at Glade Hjul MC kunne feire 15-årsjubileum i år.
Hun ble spontant utpekt til nytt Forhjul og overrakt en vellagret og temperert (h)juleøl av vår forutseende kasserer.
Kassererens lynraske reaksjon fikk full støtte av et enstemmig årsmøte.
Flere valg ble ikke foretatt på årsmøtet, men Inges valg av årsmøtemiddag ble ansett som en kulinarisk genistrek.
Ukelangt i romtemperatur marinert tynnskåret og mørt hjortekjøtt surret i panne blandet med storfekjøtt fra Stordalen,
samt langreiste nypoteter fra ”Hønndal’n” i varierende størrelse kokt på stormkjøkken falt i smak blant klubbens medlemmer
og ble fortært med velbehag.
Inge er etter denne smaksopplevelsen å anse som klubbens ”Chef de la cuisine déposé”.
Vedtak:
Ellen er enstemmig  (hennes egen stemme iberegnet) valgt til rullende Forhjul i Glade Hjul MC.
Inge, som trenger nytt framdekk, lager god mat.

Eventuelt
I tråd med tradisjonene og i Glade Hjuls ånd er det alltid under punktet ”Eventuelt”
de historiske og drastiske endringene i klubbens struktur oppstår.
Vår velkalkulerende kasserer Asle har i lengre tid inngående studert klubbens fullstendig manglende vedtekter.
Etter nøye og velfunderte overveielser hadde han kommet fram til at klubben ikke lenger kunne drives etter
de tidligere svært strenge, målbevisste og manglende kriterier. De ikke eksiterende vedtektene, som gjennom
15 år har vært fulgt prinsippfast og ufravikelig, måtte endres.
Asle foreslo i strid med all tidligere praksis å innføre vedtekter i klubben. Han hadde på forhånd utarbeidet
et detaljert og juridisk vel gjennomtenkt forslag. Dette kom bardust lammende på forsamlingen
som i forfjamselsen over denne ekstraavagante hendelse tok en historisk beslutning.
Vedtak:
Asles forslag til vedtekter ble under sterk tvil, dog uten håndgemen og andre former for disputter, vedtatt innført
ved akklamasjon.
Om noen av medlemmene som ikke var tilstede under årsmøtet har innsigelser i forbindelse med vedtaket om innføring
av vedtekter kan disse sendes per epost til spam@gladehjulmc.no , hvor de umiddelbart vil bli makulert.
Da det ikke ansees som hensiktsmessig å belemre klubbens travle medlemmer med unødvendig stillelesning er ikke
Glade Hjuls vedtekter tatt med i årsmøtereferatet. De spesielt interesserte kan studere klubbens vedtekter vedtatt
innført under årsmøtet 2008 i sin helhet HER.