Årsmøterefetterpårat 2009 


Mer enn 2000 MC-ekvipasjer omkranset Glade Hjul MCs årsmøte på Evjemoen i pinsen. Årsmøtet 2009 ble noe utradisjonelt da enkelte av klubbens medlemmer på forhånd var klar over den forestående begivenheten før møtet tok til. Til tross for enkelte forberedelser ble møtet avviklet ukontrollert med barduse innslag som ga uforutsigbare utslag. Da klubben ønsker å gå videre på det feministiske sporet er enkelte tilpasninger gjort i årsmøterefetterpåratet. For å lettere nå fram til kommende generasjoner med kvinnelige MC-førere rekruttert fra misse- og moteverdenen er punktoverskriftene modifisert i forholdt til tidligere år.

Siden mørkets frambrudd uteble store deler av døgnet hadde vi i år god oversikt over årsmøtedeltakerne. Hele sju medlemmer hadde funnet fram til Glade Hjul-Campen.
I de kommende seks avsnitt redegjøres det nærmere for ekvipasjenes ankomst og tilstand.

Administrative redegjørelser og andre ting og sånn
To medlemmer ankom i meget god tid da turen fra landets hovedstad gikk ulovlig raskt for seg. Den røde ekvipasjen med seks sylindre, to lenestoler og matchende tilhenger ankom allerede på torsdag. Denne fortroppen sørget for å sikre areal slik at klubbens senere ankomne ekvipasjer fikk rikelig med plass til både lavvoer, utemøblement og tohjulinger. Leiren var strategisk plassert nær santitærbygninger, scene og mattelt.

Ved middagsleite fredag ankom Framhjulet fra Hadeland på sin sprutrøde Banditt tett fulgt av sitt personlige Bakhjul fra Hedmarken på en noe utladet, halvkvalt og varmkjørt japansk jernhest av eldre årgang.

Etter at nattemørket hadde senket seg ankom den blå GPS-styrte Hommelstø-ekspressen, årsmøtets moderskip, i følge med junior fra Hønndal’n på BMW uten synlig cord både foran og bak.
Etter kort tid la det seg en høyeksplosiv stank av fossilt brennstoff i nærområdet. Store deler av MC-entusiastene som omkranset årsmøteplassen fikk i praksis erfare at fem liter kannebensin øker voldsomt i volum om de utsettes for drøyt
1200 kilometer hengerristing i stekende pinsesol.
En kriminelt mixet halvliter bestående av Red Bull og vodka inntatt i grålysningen sørget for å gire opp klubbens ”Chef de la cuisine déposé”, baker og hjortespesialist Inge, rikelig etter en lang kjøretur i nattemørket. Breddfull av nyervervet energi kunne han i et halvsprekkende tempo sove raskt og effektivt. Etter en intens og aktiv hvile i det bensinimpregnerte tekstilhotell med midtstang, var en sprudlende og morgenfrisk kokk klar for årsmøtemiddagforbredelsene før fugler’n feis neste morgen.

Klubbens MC-septett ble fulltallig da det pastorale og brønnøysundregistrete medlemmet, dog uten filtrerende krage, velsignet oss med en snarvisitt på lørdagen. Etter et gledelig gjensyn med lun humor, en liten matbit og fullført inspeksjon av årsmøteomgivelsene fyrte Johan Arnt opp jernet for å sluke mer landeveg i full forvissning om at klubbens årsmøte, tradisjonen tro, atter var ute på helt andre og villere veger.

På tross av en redusert Olsen-bande var Årsmøtet beslutningsdyktig. Det er foreløpig uvisst om det var Olsen, Olsen eller Olsen som manglet. – To Olsen holder, ble det fastslått og møtet gikk sin skjeve gang mellom munnfullene.

Klubbens sekretær ble unisont pålagt å være årsmøterefetterpårent da vedkommende har en tendens til å kunne ordfeste og binde sammen hendelser, inntrykk og plutselig oppståtte uttrykk på ukronologisk vis. Det oppsto en viss forvirring da Årsmøtet i etterkant av det administrative vedtaket ble klar over at klubben ikke har sekretær. Samtlige regnet med at det likevel ordnet seg da årsmøterefetterpåratet fra i fjor plutselig og uforutsett dukket opp på verdensveven.

Innkalling og andre forberedelser  lissom
På grunn av liten administrativ kapasitet og varierende portoutgifter har Glade Hjul MC
tradisjon for å ikke innkalle til årsmøte. Sedvanen tro forelå det derfor heller ingen innkalling
til Årsmøtet 2009. Det ble dog hintet om en mulig forestående hendelse via klubbens gjestebok på nett. Ingen bet seg merke i dette da programmeringen av flere GPS-er allerede var påbegynt for å unngå nye rundreiser på Toten i nattemørket.

Vedtak:
Det elektroniske forsøket på innkalling ble enstemmig oversett og deltakerne hadde ingen merknader ut over det. - Vi kom hit og er her, fastslo deler av forsamlingen.

Saksliste, kulinari, nytelse oxo annet godt
Ordet saksliste ble nevnt, men ikke framlagt. I år ble det ikke foretatt noen fellesrast på tur til møteplassen. Sakslista er av den grunn ikke forsvunnet under kulinariske omstendigheter.
Det må i innledningsvis under dette punktet nevnes at fartsfantomet, som til stadighet omgir seg med kriminelle i klubbens perifere geografiske område, i kassererens fravær drev en intens lobbyvirksomhet for å komplisere klubbens økonomistyring ved å forsøke å bringe begrepet kroner og øre inn på et tidlig tidspunkt i årsmøtet.

Vedtak:
Klubbens medlemmer er mer opptatt av kulinariske resultater enn sakslister. Det ble fastslått at den nabofelte og møre hjorten fra Hønndal’n ikke hadde blitt bensinmarinert under presenningen på tilhengerturen over kjølen. Klubbens mesterkokk og speedsleeper (på norsk: svintsover) Inge redegjorde nærmere for rettens tilblivelse, men var noe usikker på hvilken årgang han hadde gravd opp av myra i år. Fullstendig mørhet ble enstemmig fastslått. Den nær selvoppløsende hjortefiléen ble av klimamessige og kalendrære årsaker ikke fulgt av nypoteter fra Hønndal’n. Da det i Hommelstø-ekspressens mange lasterom i tillegg til høyt gasstrykk av fordampet fossilt brennstoff med høy bankefasthet er nedkjølte soner, fikk hjorten følge av sval og smakskrydret potetsalat. Pottedyrking av poteter i karnappvindu og tidlig vårsol ble foreslått som en løsning på framskaffelse av egenproduserte nypoteter til vårlige sammenkomster.

Under den nytelsesfulle fortæringen av årsmøtemiddagen dukket det opp en åpen pose med lunkne
og beskårne svinelevninger.
Klubbens skolerte sykepleier, som har erfaring med ferskt og rått kjøtt via sårbehandling, kunne ved selvsyn ikke konstatere nevneverdige forandringer i den parterte grisens konsistens. Posen ble oversendt klubbens representant i tilsynet for mat og andre fortærings- og påsmøringsprodukter. Blodvannet i posen kunne kontrolleres med gjennomlysning. Den gjennomsiktige posen ble med strak arm, grunnet langsynthet, holdt opp mot sollyset. Da fagpersonen har praktisk erfaring med påvisning av salmonellabakterier i Tigerstadens

 

avløpssystem ble vedkommende ikke synlig skremt og gjennomførte en snusetest. Nesens nære kontakt med det slappe grisekjøttet førte ikke til hoderistninger. Pose, blodvann og grisedelene ble forært teltnaboene fra Guffen MC for flatbrenning og fortæring.
Naboene var fortsatt oppgående på avreisedagen. Vi kan derfor fastslå at klubbens fagekspertise er til å stole på.
Pengemaset fra høyhastighetsavdelingen ble ikke oppført på sakslista, som ingen erindret lenger, og ble vedtatt utsatt til bolken som omhandler kroner og øre da det ikke er nødvendig med verken plastkort eller kontanter når årsmøtemåltidet fortæres. Årsmøtet dreier seg først og fremst om kulinarisk nytelse og ikke hard valuta.

Årsmøtet kunne enstemmig nok en gang fastslå at Inge er en kokk dimensjoner. Skrytet antok nye høyder da Inge i purkotta på avreisedagen kunne tilby de tidlig våkne et egenprodusert fast, men likevel saftig morgenbrød.


Kroner og øre og penger og sånn…altså
Da det er internasjonal finanskrise, klubbkassa trolig er nærmest tom og hele den økonomiske avdelingen med kapitalansvar var savnet på årsmøtet var ikke klubbens økonomi og årsregnskap et stort tema på årsmøtet. Det kunne fastslås at noen har betalt klubbkontingent.
Vedtak:
Da ingen med innblikk i klubbens kapitalforvaltning var til stede, regnskap ikke forelå og Økokrim ikke dukket opp på årsmøtet ble regnskapet godkjent uten merknader.

Langt mer prat ble det rundt høyhastighetsavdelingens forslag om opprettelse av en egen bøtekasse. Det ble sågar lagt fram skriftlig dokumentasjon utstedt av offentlig tjenestemann på krav om tilbakeføring av lønnsmidler grunnet avvik fra offentlig skilting hva hastighet angår.
Vedtak:
Da et medfølende årsmøte mener den spontane og frydefulle latteren fra bakre lenestol på den røde ekvipasjen i stoppøyeblikket i seg selv er å betrakte som straff ble det besluttet at fartssynderen på et vilkår får hastighetsoverskridelsen økonomiske konsekvenser dekket av klubben på visse vilkår.
Klubben oppretter en bøtekasse etter mal fra Statens pensjonskasse. Om et medlem må overføre penger til statskassen grunnet uforutsette og av politiet dokumentert høye transportkostnader som skyldes misforhold mellom MC-hjulenes rotasjonsfrekvens og offentlig hastighetsskilting betaler vedkommende i stedet inn et fire ganger så høyt beløp til klubbens bøtekasse og sender innbetalingsblanketten over til klubbens økonomiavdeling. Økonomisk ansvarlig i klubben innbetaler det pålydende beløp til statskassen så medlemmet selv slipper å gjøre dette. Dermed blir boten for fartsovertredelsen dekket av klubben.


Valg, politiske føringer, klær og andre ting og slik

Kapitalforvalter
Det var uvisst hvem som var på valg da møtet tok til. Det ble tidlig fastslått at den manglende kassereren, heretter kalt kapitalforvalter, fortsatt sitter på livstid.
- Mange med interesse for økonomi gjør det, forsikret hovedstadsrepresentanten med yrkesmessig erfaring fra både juridiske og kriminelle miljøer.
Vedtak:
Asle sitter på livstid.

Kulinarisk leder
Valg av ny kulinarisk leder ble aldri forsøkt nevnt. Klubben har per i dag en ”Chef de la cuisine déposé” med privat tilgang på myrjord for mørning av nabofelt hjort og et morgenbrød som kan tilfredsstille selv de mest kresne.
Vedtak:
Inge sitter trygt selv om morgenbrødet ikke hever seg og nypotetene uteblir. Om ikke til Dovre faller, så i hvert fall til det er tomt for hjort i Hønndal’n.

Sekretær/- tøse
Til tross for oppdagelsen av manglende og ikke valgt sekretær i årsmøtets tidlige fase ble det ikke ansett som nødvendig å ta dette opp igjen under valgsekvensen. Det skrives mer enn nok i klubben og en valgt sekretær kan bli en flaskehals i strømmen av det frie og spontane ord.
Vedtak:
Da et samlet årsmøte er for både ytringsfrihet, ubetenksomme utsagn og vokale tvetydigheter med humoristisk vri skal ordet strømme fritt i alle klubbens kanaler. Sekretær eller –tøse anses som overflødig i klubbens indre organer. Da klubben i tillegg er svært opptatt av kjønnsnøytrale stillingsbenevnelser ble situasjonen enda mer komplisert. Årsmøtet fant det verken humant eller anstendig å utnevne noen til klubbsekret.

Forhjul m.m.
Høy regneferdighet utpekte nytt Forhjul, legg merke til den kjønnsnøytrale formuleringen, da det var som mørkest i Fyresdal i fjor. Valgresultatet ble opptakten til og legemliggjøringen av klubbens offisielle syn på praktisk likestilling. Ellen ble da klubbens første kvinnelige Forhjul.
Like før ankomst til årets årsmøte fikk hun ny gummi både foran og bak. Det totale dekkskiftet skapte noe forvirring blant årsmøtedeltakerne som ikke har særlig erfaring med godt mønster i begge ender. Nytt Forhjul ble bestemt valgt. Ellen redegjorde for året som klubbens første kvinnelige Forhjul i sin tale til årsmøtet. Vi velger å gjengi talen ordrett og i sin helhet:
- Hææ.!? Je? Eeehm..

 

Klubbens gode erfaring med kvinnelig lederskap ble vedtatt fulgt opp. Klubben fikk et nytt feminint Framhjul. Monica, etter utnevnelsen av tekstile grunner gitt tilnavnet ”Pinky” (Rosa fra Tigerstaden kan også benyttes), ble vist tillitt. Dog ikke enstemmig. Hun hadde ikke rukket å sette seg tilstrekkelig inn i klubbens vedtekter vedtatt i tussmørket i fjor og manglet sin egen ubenyttede stemme. Ikledd rosa kjørehansker med innslag av sorte partier og borrelås ved håndleddene, samt rosa gullvingejakke med sort front prydet med utsøkte broderier lyste hennes glede over den nyervervede tillitten opp årsmøteplassen. Selv om jakkens glinsende glatte og søtt mønstrede innerfôr knapt var synlig, strålte vårt nye Framhjul da den høytidstemte situasjon åpenbarte seg i hennes indre sinn. Da Ingar ikke er millionær, jakken ikke finnes i karstørrelse 64 og av frykt for at han faktisk hadde gått med den, er ikke motesøkende Tor Anton tildelt en slik jakke. Dog har Ingar fått hengt tilside for eget bruk en tilsvarende hvit jakke med gullbroderier. Da det er noe uklart om Ingar bør bruke rosa tights eller svart skinnbukse med susps til jakken er endelig innkjøp utsatt inntil videre.
I en kort, konsis og klinkende klar utnevnelsestale både kommenterte Monica Forhjuls-valget og ga oss en solid innføring i hvordan hun vil drive klubben mot nye høyder.
Vi velger å gjengi talen ordrett og i sin helhet: - Det gikk meg hus forbi!

Vedtak:
Monica har styringa både på hjemme- og bortebane fram til neste årsmøte. Hennes klinkende klare
budskap i tiltredelsestalen bør vurderes bakt inn i klubbens vedtekter om disse etter nye studier og
vitenskapelig analyse vil bli vurdert utvidet. Da klubbens mannlige medlemmer liker å se kvinner i arbeid
vil den feminine lederstilen bli videreført.
Tor Anton forbys inntil videre å bruke rosa jakke. Medieavdelingen og klubbmedlemmer med pressekort kontakter Jan Thomas Studio for om mulig å få avklart Ingars valg av bukse. Det vil også bli forsøkt
avklart om Tor Anton kan gå i rosa jakke med damesnitt. Vi kommer tilbake med mer dersom avdelings
henvendelse til moteverdenen blir besvart.

Max Mekker
I klubbens avdeling for kjøretøy av eldre årgang og jernhester med obsturktivt luftinntak oppsto det problemer på tur til møteplassen. Jernhesten kom fram, men åndenøden var stor og en kraftig utladning var på gang. Optimismen i klubben ble satt på prøve, men lot seg ikke kue. Jernhesten ble besluttet operert og tilført ny livskraft på stedet. Åpningen av jernhestens torax og luftveger ble gjennomført som et faglig innslag på en solfylt dag. – Får han start på den, blir han klubbens Max Mekker, forlangte den voksende tilskuerskaren på medbrakte sitteinnretninger. Ved kursets slutt og etter å ha fått strøm fra moderskipet vrinsket jernhesten fornøyd. Egen sak om klubbens interne kursvirksomhet vil bli muligens bli lagt ut på verdensveven ved en senere anledning.
Vedtak:
Tor Anton er klubbens ”Max Mekker” fram til en mer passende og kjønnsnøytral tittel på den vevre skikkelsen dukker opp. Forslag på en kjønnsnøytral tittel som passer legemer av ulik utforming og med mekaniske ferdigheter mottas med takk og vil bli tilføyet under punktet Eventuelt ved en senere anledning.

Eventuelt
Flere grunnvoldsristende saker er under tidligere årsmøter (jmf.: fjorårets innføring av vedtekter) tatt opp til seriøs behandling under dette alltid utsvevende punktet på den i ettertid oppkonstruerte og gjenfunnene sakslista.  For å unngå oppstyr ble ikke dette punktet nevnt under årets årsmøte.
Vedtak:
Om noen EVENTUELT har noe å bidra med i ettertid kan dette tilføyes her:
(Ledig plass)
 

 

Her er Glade Hjul-septetten samlet. Fra venstre Monica, Johan Arnt, Ingar, Inge, Tor Anton, Arne og Ellen
Monica kom med en spontan og klinkende klar tale til årsmøtet etter valget:- Det gikk meg hus forbi!
Blodvannet ble gjennomlyst av solen
Superkokken
Obs! Bilder med mer kommer senere.