Endelig er det ferdig!
Endelig er det her. Det har nå lyktes Glade Hjul MCs utskremte medieavdeling både og tastaturføre
og offentliggjøre refetterpåratet fra årets store begivenhet : Årsmøtet 2010.

                                                      Preskript


 

KLADD: Refetterpåratet ble med sirlige
kråketær stikkordsmessig nedtegnet på
en dorull i utlandet
.Inntrykkene etter alle de verbale uttrykkene under årsmøte ble så sterke for refetterpårenten at det var påkrevd med et utenlandsopphold før årsmøterefetterpåratet lot seg tastaturføre. Til tross for flere mil på MC i Broderlandet og rekonvalesens både ved Väneren og i de djupe värmlandske skoger med et visst inntak av beroligende flytende stimuli til lyden av slagugle og andre bevingende naboer, tror undertegnede de fleste viktige komponenter er med i refetterpåratet. Hovedmomentene ble i beste Glade Hjul-ånd grovkladdet med uleselige kråketær på en ubrukt dorull, mens refetterpårenten satt på en stabburstrapp få meter fra Vänerens bredd og søkte inspirasjon i skvulpelydene fra broderfolkets største innsjø og lettmetallcontainere med Norrlands Gull prosentstyrket via refetterpårentens alltid medbrakte teleskopglass i metall, for øvrig anskaffet på Røros i 2003, ved støtvis konsum av flytende og foredlede poteter fra refetterpåreferentens hjemlige trakter.
Tilbake ved Mjøsas bredd trygt plassert under tak på hytteterrassen med god oversikt over omlandets naturister og den store blanke innsjøen ble refetterpåratet fullendt og dorullen i
resirkuleringens ånd plassert på rett hylle i det lille huset.

     Årsmøterefetterpårat 2010

                                             Innkalling

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              


 

 

 

 


                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Årsmøtet holdes ifølge tradisjonen plutselig ved anledninger der en stor del av det aktive MC-Norge samles. I år ankom en rekke MC-ekvipasjer Fredrikstad om lag halvvegs ut i juni. Dette resulterte i en solid oppmøte i anledning klubbens mulige årsmøte.
På den store dagen var et helt dusin gladehjulere med stemmerett og drøyt 2.000 hang-arounds samlet på nyslåtte enger like utenfor Gamlebyen. Den voldsomt store ansamlingen av MC-entusiaster i forbindelse med Glade Hjuls mulige årsmøte har medført at møtet i enkelte MC-kretser omtales som Norgestreffet med tillegg av gjeldende årstall i henhold til den gregorianske kalenderen. Glade Hjul MCs årsmøte 2010 kan således
i en del kretser bli omtalt som Norgestreffet 2010.

Glade Hjul MC har knappe finansielle resurser. Det er derfor ikke tradisjon for å innkalle medlemmene til årsmøtet da dette medfører økte og ikke forhåndsbetalte portoutgifter. Klubbens økonomiansvarlige er tross alt bosatt på Sunnmøre hvor utgifter som ikke belastes andre eller er uten avanse anses som utilgivelige.

Christiania-expressen med bakhjulet fremst og forhjulet godt forankret i bakre avdeling ankom møteplassen først. I år uten offentlig dokumentasjon på hjulenes rotasjonsfrekvens. Hjulparet ringet umiddelbart inn og markerte klubbens revir. Et revir de med stor iver og myndighet holdt fritt for elementer
uten invitasjon. Dette er for øvrig andre år på rad Sheriffen med øverstkommanderende utviser stor iherdighet i å sikre klubben  et strategisk godt plassert tingsted.

Den røde Banditten fra Hadeland med aner på og tilbehør fra Hedmarken ankom senere samme dag. I år var ikke tilbehørets CBX hemmet av strangulasjon. Dog led den av incipiensiv
Incontinentia Oleumea i ventilhydraulikken med påfølgende høyt
forbruk av smøremiddel. Årsaken til problemene ble løst under
den lange reisen hjem. Noen mil på motorvegen mot Broderlandet
med vedvarende høy hjulrotasjon og påfølgende varmgang med
fortynning av smøremiddelet, avslørte den okkulte lekkasjen. Problemet ble løst ved en kvart rotasjon på en av koplingsmutterne i det utenpåliggende rørsystemet. Da gikk bokstavelig talt lyset, men sterkt inspirert av Gamle-Arnes hjemmesnekrede GoldWing-patenter (egen GoldWing-sak vil komme), kom lyset tilbake. Deler av ledningsnettet ble trukket ut via hovedbryterens drenshull og koplet sammen ved tvinning tildekket med elastisk isolasjonsband.

Den store massen av gladehjulere og hang-arounds ankom i løpet av fredag. Olsen, Olsen & Olsen med følge kom i samlet tropp sammen med Per Asle.

Det snaue dusinet med brave gladehjulere ble nesten komplett da den forvirrede Trøndelags-avdelingen (se egen sak) ble oppsporet og bokstavelig talt båret inn på klubbens revir. Helt komplett var dusinet da Johan-Arnt kom på drop-in visitt.

Med mustasjefrie karskende trøndere, Olsen, Olsen & Olsen med følge, samt regjerende forhjul og Innlands-duoen tilstede var årsmøtet uten tvil særdeles sterkt beslutningsdyktig.

Årsmøtet ble som vanlig avholdt i noenlunde sømmelige,      
Olsen: Med Olsen tilstede er et årsmøte alltid beslutningsdyktig. (Fra venstre) Olsen, Olsen og Olsen.
    
men dog spontane former. Gladehjulere vet å oppføre seg
dannet, men når de treffes oppfører de seg naturlig.

Vedtak:
Følgende hastevedtak ble spontant og uten motsigelser med en monostemme vedtatt av klubbens økonomivokter:
Glade Hjuls rullende medlemmer skal aldri innkalles til årsmøtet.
- En innkallelse vil kunne virke sterkt forvirrende på medlemmene. Møtet foregår ikke innendørs, men alltid plutselig ute i det fri. Medlemmene kan således ikke innkalles, men må utkalles, fastslo stordalingen med pengeansvar og tilføyde muligens.
- En utkallelse utført verbalt via jungeltelegrafen er i tillegg kostnadsfri og fører ikke til unødig økonomisk belastning for klubben.

Glade Hjuls møtemotto skulle etter dette og med bifall fra våre hang-arounds og medlemmer med daglig tilold i den kriminelle verden dermed bli som følger:- Sitt ikke inne når all moroa er ute.

TIDLIG: Christiania-expressen ankom tidlig og uten offentlig dokumentasjon på hjulenes rotasjonshastighet. De sikret klubben et flott revir til årsmøtet.
Årsmøtet oppsto spontant og uten forutgående forberedelser. Ved møtets oppstandelse var alle i henhold til tradisjonen fullstendig uforberedt. Da regjerende forhjul med bakhjul forlot klubbreviret, trolig for å innta føde, var med ett møtet plutselig i gang. Uten forhjul, ingen styring.
Møtet ble dermed satt og ordet frigitt.

Vedtak:
De beste beslutninger tas spontant og på gehør. Sakliste kan virke forvirrende og ikke minst hemmende på en fri medlemsutfoldelse. Sakliste utgår fra årsmøtet i år som før, men kan nevnes i refetterpåratet så utenforstående lesere av refetterpåratet ikke blir unødvendig forvirret av klubbens styringsform.
Under fjorårets årsmøte ble regnskapet godkjent usett da vår evigvalgte kasserer ikke var tilstede, regnskap ikke forelå og Økokrim ikke troppet opp på møtet.

Årsregnskap
I år derimot var både kassereren og observatører med tilhold i ordensmakten til stede da møtet ble avholdt. Grunnet den store tilhørerskaren og økonomiavdelings særegne regnskapsførsel fant kassereren det mest betryggende og lavt hviskende på tomannshånd å informere refetterpårenten direkte om klubbens økonomiske tilstand. Til etterpåreferentens store forskrekkelse kom han under denne samtalen i hende et av kassereren egenhendig skriftlig forfattet regnskap med både inngående og utgående saldo. Etterpåreferenten ble beroliget da det ikke forelå dokumenterende bilag på postene i regnskapet.
Av regnskapet framgår det at klubben i lengre tid har slitt med langsiktig gjeld. Etter et økonomisk voldsomt vedtak i snøføyka på Sjåk i 2007 måtte kassereren ut på det private marked å ta opp et lån for betale nye klubbannere. Ved hjelp av en utrolig overtalelsesteknikk og nådeløs foretningssans klarte vår eminente kasserer
å ta opp et rente- og gebyrfritt lån hos en lånehai på Sunnmøre. Klubben har lenge vært bemidlet nok til å gjøre opp gjelden, men den ble langsiktig da lånehaien på Sunnmøre i måneder og år vegret seg for å få tilbakebetalt utlånte penger uten tillegg av renter og gebyr. I februar i år tok kassereren den smertefulle beslutningen for ham.
Et beløp tilsvarende den langsiktige gjelden ble tatt ut av klubbkontoen. Kassereren puttet beløpet i egen lomme og den langsiktige gjelden ble med det gjort opp.

Vedtak:
Da ingen hadde innvendinger eller kommentarer til forhold de ikke ble informert om anses regnskapet som enstemmig godkjent. Klubben har fortsatt full og udokumentert tillit til kassererens økonomiske disposisjoner, samt føring og ajourhold av medlemslister og – laster.
Etterpåreferenten beklager om forholdene rundt klubbens økonomi kan virke noe upresist og forvirrende, men dokumentsjokket som oppsto da kassereren dro fram papirbunken gjorde han noe forvirret og himmelfallen. Kassereren har for øvrig også ved tidligere anledninger hensatt de tilstedeværende i sjokkliknende tilstand. Jamfør Årsmøtet 2007 da han foreslo og fikk gjennomslag for å innføre klubbvedtekter.

Økte inntekter
Klubben har penger på konto, men kassereren hadde et sterkt ønske om en økning i klubbens økonomiske muskelmasse. I den forbindelse trakk han fram et unikt og historiskt klubbklenodium og bød opp til auksjon. Et utsøkt lærbelte med påskriften "GLADE HJUL TREFFET 2003 Lengst kjørte utlending" skulle selges til høystbydende. En intens budrunde oppsto og Christiania-expressens fører fikk til slutt tilslaget.

Vedtak
Ingar vant budrunden og får kjøpe beltet for 11.374 kroner og 37 øre. Faktura vil bli tilsendt ved anledning.

                                                                                          
KREMMER: Kasserer Olsen sikret klubbens   økonomi for de kommende år da Ingar bød hele 15.764 kroner og 96 øre for klubbklenodiet.
Klubben har tradisjon for, dog ikke vedtektfestet, å velge nytt Forhjul hvert år. Begrunnelsene for et Forhjuls avgang  eller inngang i klubbens historie er sterkt varierende. Da alle klubbens medlemmer har lederegenskaper som tilfredstiller kravet for å være toppsjef i den eminente forsamling er antallet potensielle kandidater alltid stort. Dette skyldes i stor grad mangelen på valgkomité. Vi  har med skråblikk sett hvordan politiske partier styres. Selv i de største partiene med sponsorstøtte anmass, nærmest ubegrenset tilgang på statlige midler og mange heltidsansatte makter de så å si aldri å hoste opp mer enn en kandidat til ledervervet og sørge for at foreningen blir styrt etter like avanserte og demokratiske metoder som Glade Hjul MC. I Glade Hjul MC lar vi spontanitet og benkeforslag uten angrefrist råde.
Forhjul er avskrudd fordi det tyngende vervet har korpulerende effekt. Forhjul er skrudd på da spontant utviste mattematikkunnskaper har hatt en foruroligende effekt på klubbens
økonomiavdeling. Andre er blitt det rett og slett fordi det har gått
dem hus forbi.
I år ble igjen nytt Forhjul utpekt etter naturmetoden.
Klubbens selvutnevnte arealerobrer med sheriffstjerne på vesten har
helt siden hans hulde viv ble plassert fremst, utvist en stor iver i bakrommet. Ustanselig og utrettelig har han kjempet i mot presset fra overmaktet, samt jobbet knallhardt for klubbens marker på en ytterst uselvisk måte. Det ble under årsmøtet aldri avklart om iveren skyldtes ønske om å nå til topps i klubben eller om Sheriffen bare fulgte ordre fra høyere hold. Kandidaten var likevel så selvskreven til toppvervet at ingen andre kandidater ble nevnt. Spesielt selvskreven ble han under åpningen av årsmøtet da han besørget rundskjenking uten krav om økonomisk kompensasjon.

Vedtak
Drammen smakte og gjorde godt. Ingar er klubbens Forhjul
det kommende året. Avgående og pågående Forhjul utgjør med det fortsatt ett hjulpar, men da hangen til CanAm Spyder ikke er spesielt stor i klubben regner vi med at avtroppende Forhjul finner sin plass helt og holdent i ekvipasjens bakre avdeling.

Det bør for øvrig nevnes at utnevnelsen ble feiret med høytlesning fra Arne Dombens bok "No er eg blitt politi" utgitt på Fonna forlag under okkupasjonen av Norge. Tor Anton deklamerte hoveddiktet og fikk spontant tilsvar fra det nyvalgte forhjulet med en motdeklamasjon fra samme bok. Boka ble for øvrig funnet og innkjøpt etter omenmetoden på et antikvariat i Gamlebyen dagen før valget. Etterpåreferenten fikk en sterk fornemmelse, om
ikke for mord, så i det minste om utfallet av det kommende
valget under en spasertur på festningsvollene i Gamlebyen.
Da boka dukket opp i et antikvariat var kandidaten til
ledervervet selvskreven. Det nyvalgte forhjulet fikk boka til odel og eie.LEDER: Med den barske føreren av Christiania-expressen som nytt forhjul går Glade Hjul MC en spennende tid i møte.

Saksliste

Regnskap

Valg

Eventuelt

Under dette punktet kom det ingen spontane forslag, men det oppsto likevel en del situasjoner som bør nevnes. I tillegg gir punktet "Eventuelt" refetterpårenten muligheter til å skrive noe friere enn under de rigide og strengt formelle punktene som omhandler klubbens styringsform, økonomi og valg.

Årsmøtemiddag
I år ble det ingen årsmøtemiddag. I fjor ble vi bortskjemt med bensinmarinert og myrmørnet naboskutt hjort.
I år hadde klubbens eminente kokk sett for seg medbrakt og plassribbet høne i gryte, men hønas opptreden på sin siste dag vakte oppdretterens harme. Da den snekrende bonden driver noe med hjemmeproduksjon av nyverpede egg, har nylagte hønseegg en spesielt stor verdi for ham. Middagshønas verpekurve var på nedadgående. Trolig var det misunnelse over de andre hønenes høye produksjon som gjorde henne til en egghakker. Høna ble tatt på fersken i ugjerningens mest intense øyeblikk. Kokkebonden reagerte spontant og tuppet henne kontant bak og ut i det fri. Han behold dog hønsehodet inne i verpelokalet. Siden denne tildragelsen er ikke høna observert. – Hun fortjente heller ikke å bli med på årsmøtet, fastslår kokkebonden.

Vedtak
Egghakkende hodeløse høner har ikke møterett på Glade Hjul MCs årsmøte. Vi spiser kanskje årsmøtemiddag i Steinkjer neste år.

Det ble likevel servering. Klubben gikk rett på kake og konjakk.
Vi fikk nok en gang bevist at kvinner i ledelsen er til klubbens beste. Avtroppende Forhjul Monica hadde forberedt seg godt til møtet og egenhendig bakt sjokoladekake. Kaka ble glassert og pyntet på årsmøteplassen. På sjokoladeglasuren ble det festet seigmenn.
- Jeg foretrekker menn med sukker på. Damer har bare pupper, fastslo den talentfulle klubbkakebakeren med et lurt smil om munnen.

Vedtak
Monica baker god kake. Årsmøtet lar det være opp til det enkelte medlem selv å avgjøre om de helst vil komme i nærkontakt med menn med sukker på eller damer med
pupper.Årsmøtesprit
Trønderavdelingen gjorde selvsagt stort inntrykk med sin inntogsmarsj, men større inntrykk gjorde Karl Ivars ordholdenhet og sterke pliktfølelse. Helt plutselig og uten forvarsel dro han fram en hel rekke brennevinsflasker med egenprodusert klubbetikett. Hendelsen var ikke spontan, men hadde en forhistorie ifølge den ordholdne trønderen.
- Da jeg ble kjent med klubben som hang-around og teltnabo under det fuktige årsmøtet i Trondheim i 2007, framsatte kassereren et krav jeg måtte oppfylle for å bli medlem i det eksklusive selskap. Jeg måtte holde klubben med årsmøtesprit i seks år. Det kravet innfrir jeg herved, fastslo han og overrakte alle tilstedeværende medlemmer sprit for seks år. Flaskene var sirlig merket med årganger for hvert enkelt år. Ingen flasker ble sprettet under årsmøtet. Klubben kan dermed se fram til tre årsmøter med dobbelt
spritkvote.


Vedtak
Karl Ivar bør etter dette fortrinnsvis omtales som Spritkongen.
Kasserer Olsen synes gratis sprit er best til fest.
Dorullen er med dette til endes og med denne eksklusive skjenken anses årsmøteetterpåreferatet 2010 for avsluttet.

Om noen skulle ta anstøt av årets årsmøteetterpåreferat, må de gjerne det. Eventuelle klager kan sendes til spam@gladehjulmc.no .
Har du positive kommentarer eller ønsker å gi refetterpårenten ros bruk gjesteboka.

Flere bilder fra Årsmøtet 2010 vil på et annet tidspunkt bli lagt ut på websidene. Dette vil trolig skje før senere da senere er å anse som litt vel lenge til. Muligens dukker de opp plutselig og sensurløst.

 

 

 

 

GRATIS: Kasserer Olsen kunne legge bort lommeboka. Velkomstdrammen var gratis.
GLADE: Det nyvalgte forhjulet mottok boka med stor entusiasme og glede. Kasserer Olsen velsignet i tillegg ovrrekelsen da innkjøpet av gaven dekkes av medieavdelingens hovedsponsor og således ikke belaster klubben økonomisk.
GRU: Klubbens snekrende mesterkokk og hønsefarmer med arealer for dyrking av høy ga en svært detaljert beskrivelse av årsmøtehønas skjebne.
KJENT: Det oppsto diskusjon i dameavdelinge da det ble kjent at Monica foretrakk menn med sukker på framfor damer som bare har pupper.
KONGER: Karl Ivar, den ordholdne trønder, er klubbens uoffisielle Spritkonge. Her hylles han av den nykronede klubbkongen "Ingar den blide".

Under ser vi kasserer Olsen som helt klart setter pris på alt som er gratis - inkludert årsmøtesprit.